حاضرین در سایت

ما 18 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

سلنیوم

 


الف:تاثير تيمار كردن ويتامين E و سلنيوم در قبل از زايش بر عملكرد توليدي و توليد مثلي گاوهاي 2 ن‍‍ژاد و گوساله هاي انها در نواحي گرمسيري


مواد و روش:


اين ازمايش در ايستگاه پرورش حيوانات اهلي در بونيكاي پاكستان از 40 راس گاو با 2 ن‍ژاد هلشتاين و جرسي(هركدام 20 راس) كه در 3ماهه اخر ابستي بودند انجام گرفت. تمام شرايط در اين 2 نژاد تقريبا يكسان بود وگوساله هاي متولد شده نيز براي اثرات تيمارها نگهداري شدند.
حيوانات گروه 1 كه به عنوان گروه كنترل بودند فقط 20 ميلي ليتر اب نمك نرمال سالين استريل شده بصورت تزريقي ماهيچه اي دريافت كردند.
حيوانات گروه 2 از محلول تزريقي ماهيچه اي ويتامين E به مقدار 50 ميلي گرم و سديم سلنيت 5/0 ميلي گرم /ميلي ليتر دريافت ميكردند.
تزريق ها 2 بار و با فاصله 1 هفته از يكديگر كه هر تزريق 20 ميلي ليتر مقدار داشت كه اولين تزريق حدود 40 تا 60 روز قبل از تاريخ مورد انتظار زايش انجام شد.


نتايج و بحث:


كاهش معني داري در دوره سرويس دهي (service period) 8/35±43/309 در مقابل 73/49±82/167 وجود داشت. در گاوهاي تيمار شده با ويتامين E و سلنيوم نسبت به گروه كنترل در اين مطالعه با نتايج آلن و همكاران (1975) و همكن و همكاران(1978) همخواني داشت. در نتيجه نشان داده شد كه تيمارسازي ويتامين E و سلنيوم قبل از زايش ممكن است باعث كاهش ميزان جفت ماندگي و بهبود در پارامترهاي توليد مثلي بعد از زايش در گاوهاي شيري شوند.


ب:تاثير ويتامين E و سلنيوم بر وقوع جفت ماندگي:(ايكر و همكاران)( 2007)


مواد و روش كار:


اين تحقيق در گله هاي تجاري هلشتاين كه داراي نرخ بالايي از جفت ماندگي بودند انجام شد. گاوهاي خشك تا قبل از زمان زايش در استال هاي جداگانه و با گله هاي بالاتر از 30 راس نگهداري ميشدند. اناليزها از طريق روش oslan انجام گرفت. ميزان جفت ماندگي در طي 12 ماه قبل از زايش و با بررسي 167 راس گاو چند شكم زايش و 66 راس گاو شكم اول انجام شد كه به ترتيب بميزان 1/25و7/16درصد بود. بر طبق اين روش از هر جيره 2 تا 3 بار نمونه گيري و اندازه گيري سلنيوم از ابتداي ازمايش انجام گرفت.
غلظت سلنيوم( پي پي ام) در ازمايشات 1تا5 بترتيب برابر با 035/0 – 035/0 – 105/0 – 109/0 – 082/0 بدست آمد. سلنيوم در جيره هاي بعد از زايش به ميزان 16/0 تا 20/0 پي پي ام بود و فرض مي شد كه اين مقادير كافي باشد.


نتايج و بحث:


بطور كلي سلنيوم(بدون ويتامين E يا با همراه ويتامين E) وقوع جفت ماندگي را در هر 2گروه كاهش داد. كه در گاوهاي چند شكم زايش به ميزان 7/14 درصد و در گاوهاي شكم اول به ميزان 7 درصد بود.بنابرين در همه گروها سلنيوم وقوع جفت ماندگي را به نصف رسانده است(001/0P<). روي هم رفته ميزان وقوع جفت ماندگي در گاوهاي شكم اول بطور معني داري كمتر از گاوهاي چند شكم زاييده مي باشد(001/0P<). اما سلنيوم وقوع جفت ماندگي را در هر 2 گروه به يك اندازه كاهش داد.


ج:تأثیر مکمل Se قبل گوساله زایی روی سلامت پستان در اوایل شیردهی در تلیسه ها در سیستم چرا(Ceballos Marquez et al 2010)


مواد و روش:


140 تلیسه آبستن هلشتاین-فریزین،با جیره پایه حاوی mg/Kg.DM 0/15 Se تغذیه شدند و 1 ماه پیش از زایش پشی بینی شده، تلیسه ها به 3 گروه تقسیم بندی شدند:
1.گروه اول بدون مکملSe
2.گروه دوم یکبار تزریق زیر جلدی باریوم سلنات به مقدار mg/Kg.BW 1 تا زمان زایش
3.گروه سوم سلنیوم مخمر به میزان mg/Heifer/d 3 تا زمان زایش تغذیه شد.


نتايج:


شیوع عفونت های پستانی در هنگام زایش در گروه های Se نسبت به گروه کنترل تمایل به کاهش داشت( نسبت پاسخ به درمان در کوارترهایی که عفونت داشتند در گروه های کنترل و مکمل به ترتیب 69 و 74% بود. اما تفاوتی در پاسخ به درمان بین گروه ها مشاهده نشد).
SCC در گروه های مکمل Se نسبت به کنترل تمایل به کاهش داشت ولی در تمام گروه ها از روز 1 پس از زایش تا انتهای دوره آزمایش رو به کاهش گذاشت.(کاهش معنی داری در احتمال داشتن کوارتر با SCC بالاتر از 500000 در گروه های Se نسبت به گروه کنترل وجود داشت).
مکمل مواد معدنی، بخصوص Se، فعالیت لکوسیت ها و پاسخ ایمنی پستان در مقابل باکتری ها را افزایش می دهد (Piepers et al 2009) و اکنون تصور بر این است که این امر بدلیل تولید سلنوپروتئین هاست که خاصیت آنتی اکسیدانی دارند (Sordillo et al 2007).
Se ، تولید و هجوم سلول های فاگوسیت کننده را به پستان (Erskine et al., 1989)، و ظرفیت باکتری کشی نوتروفیل ها را افزایش می دهد ( .(Gyang et al 1984


د:افزودن Se به آغوز باعث افزایش جذب IgG در گوساله های تازه متولد شده شد(( Kamada et al 2007


مشکلاتی که به سبب آن ممکن است گوساله مقدار مناسب IgG دریافت نکند شامل تولید کم آغوز توسط مادر، غلظت کم IgG در آغوز، عدم تمایل گوساله برای خوردن آغوز و...(Moore et al., 2005) جذب IgG موجود در آغوز، بوسیله سلول های روده و با عمل پینوسیتوز انجام می گیرد. (Kruse, 1983; Kaup et al., 1996)به دلیل آنکه گوساله های تازه متولد شده معمولا دچار کمبود Se هستند در نتیجه مکمل کردن Se روش مناسبی جهت تقویت سیستم ایمنی بدن می باشد.


مواد و روش كار:


به تعداد 30 جفت گوساله هلشتاین، آغوز با / بدون Se داده شد. دوزهای Se اضافه شده به آغوز در آزمایش اول، 2/0، 1 و 5 ppm بود.( در ساعات 2، 12، 24 و 36 ساعت پس از تولد با هربار شیر دادن، این مقادیر در آغوز آن ها تزریق می شد). 1 لیتر از آغوز شماره j طی 2 ساعت پس از تولد و 2 لیتر از هرکدام از آغوزهای شماره k، l و m در ساعات 12، 24 و 36 ساعت پس از تولد به گوساله ها داده شد.


نتايج ازمايش:


مقادیر ppm2/0 Se تأثیر کم روی جذب IgG
سلنيوم ppm 1 Se تاثیر معنی دار بر جذب IgG (20 % افزایش جذب)
اضافه شده ppm 5 Se محدود کردن جذب IgG
IgG آغوز فقط در 24 ساعت ابتدایی تولد و توسط پینوسیتوز (انتقال فعال) سلول های روده انجام می شود. با توجه به اینکه تکامل سیستم ایمنی گوساله برای حفاظت، 1 ماه طول می کشد لذا مکمل سازی آغوز با Se منجر به بهبود سیستم ایمنی در دوران بحران (1ماه ابتدایی زندگی) می شود. و نيز با توجه به اینکه حداکثر جذب IgG در 8 تا 12 ساعت پس از تولد است، لذا غنی سازی با مکمل پیش از این زمان لازم می باشد.
Se بر غشای سلول های اپیتلیال روده تأثیر می گذارد و باعث بیشتر فعال کردن پینوسیتوز در آن ها می شود.
مشاهده شد بر خلاف توصیه های 2001 NRC که غلظت 5 ppm را برای گوساله ها سمی اعلام کرده بود، هیچ مشکلی برای گوساله ها پیش نیامد.


نتیجه گیری کلی:


اضافه کردن Se به آغوز منجر به تقویت سیستم ایمنی گوساله، مرگ و میر کمتر و تحمیل هزینه کمتر به دامدار می شود.
منابع Se با توجه به مقدار مصرف، نوع منبع و همچنین مدت زمان انجام آزمایش می تواند نتایج متفاوتی را بوجود آورد.
سیستم مدیریت گله(شرایط محیطی مثل بهداشت) و نوع تغذیه ( سیستم چرا یا بسته) روی نتیجه آزمایشات مؤثر است.

ه:اثر سطوح مختلف مکمل سلنیوم بر عملکرد، متابولیت های خونی و گوارش پذیری مواد مغذی در بره های نر نژاد مهربان

چکیده:


به منظور بررسی اثر سطوح مختلف مکمل سلنیوم بر عملکرد، متابولیت های خون و گوارش پذیری مواد مغذی در بره های نر نژاد مهربان دو آزمایش انجام شد. در آزمایش اول 18 رأس بره با سن 5-4 ماه و میانگین وزن بدن 7/2 ± 9/35 بطور تصادفی به 3 گروه تقسیم شدند و تیمارها شامل: تیمار اول (جیره شاهد بدون افزودن مکمل سلنیوم، که حاوی 06/0 پی پی ام سلنیوم بود)، تیمار دوم (جیره شاهد + 2/0 پی پی ام سلنیوم بصورت سلنیت سدیم) و تیمار سوم (جیره شاهد + 4/0 پی پی ام سلنیوم بصورت سلنیت سدیم) بود. این آزمایش 70 روز به طول انجامید. در روز های صفر، 35 و 70 آزمایش خونگیری انجام شد.
در آزمایش دوم 4 رأس بره از هر کدام از گروه های آزمایش اول بطور تصادفی به قفس های متابولیکی انتقال یافتند تا اثر مکمل سلنیوم بر گوارش پذیری ظاهری مواد مغذی اندازه گیری شود. آزمایش قابلیت هضم شامل 12 روز عادت پذیری و 6 روز جمع آوری نمونه ها بود. این تحقیق بصورت طرح کاملاً تصادفی انجام شد.
افزودن سلنیوم به جیره تأثیر معنی داری بر عملکرد بره ها نداشت. در بین تیمار ها اختلاف معنی داری از لحاظ غلظت عناصر معدنی پلاسما، متابولیت های چربی سرم و همچنین گوارش پذیری مواد مغذی جیره وجود نداشت. در تیمارهای دریافت کننده سلنیوم، کاهش معنی داری در غلظت هورمون تترایدوتیرونین (T4) و افزایش معنی داری نیز در غلظت هورمون تری-یدوتیرونین (T3) سرم و فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) خون کامل مشاهده شد. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان می دهد که با سطح 2/0 پی-پی ام سلنیوم نیاز بره های در حال رشد مهربان، تأمین می شود.
سلنیوم به عنوان یک ماده مغذی ضروری ، به دلیل فقر آن در خاک اکثر مناطق و به دلیل کمبود آن در جیره های معمول ، باید به عنوان یک مکمل به جیره طیور صنعتی افزوده شود. دستیابی به مقادیر کافی سلنیوم در جیره با توجه به نقشهای متعددی که این عنصر در فرایندهای حیاتی ایفا می کند ، از اهمیت زیادی برخوردار است. مکملهای سلنیوم عموما به دو فرم غیر آلی Sodium selenate و Sodium selenite ( متداولترین فرم سلنیوم بعد از دهه 60 میلادی) مورد استفاده قرار می گیرند.که در قیاس با سلنیوم آلی( با منشا مخمر) هم از میزان جذب و اثر کمتری برخوردارند و هم سمیت بیشتری دارند. مطالعات و مقالات متعددی نشان داده اند که سلنیوم غیر آلی منبع مناسبی برای تامین نیاز پرنده نمی باشد. در مقابل سلنیوم آلی به دلیل شباهت ساختاری با سلنیوم با منشا داخلی ( Endogenous Se ) هم از قابلیت جذب بسیار بهتری برخوردار است و هم به خوبی در بدن پرنده ذخیره می شود. مهمترین مزایای استفاده از سلنیوم با منشا آلی به قرار زیر می باشد : 1- اثرات آنتی اکسیدانی برای خنثی سازی رادیکالهای آزاد به ویژه در شرایط استرس2- بهبود پاسخ ایمنی3- بهبود باروری در هر دو جنس
الف ) در پرنده نر - افزایش حجم مایع منی- افزایش غلظت اسپرمانوزوآ- افزایش فعالیت و motility اسپرمانوزوآ
ب) در پرنده ماده- افزایش تولید تخم مرغ - افزایش Embryo viability - افزایش میزان هچ- افزایش وزن تخم مرغ- افزایش بقای اسپرم در دستگاه تناسلی ماده4- پردرآوری سریع5- ایجاد منبع ذخیره غنی از سلنیوم در زرده و افزایش Maternal transfer . در نتیجه جوجه هایی که هچ می شوند مقدار مناسب سلنیوم را در ساعات اولیه زندگی دریافت می کنند که هم به بهبود پاسخ ایمنی کمک می کند و هم در ساختار و عملکرد گروهی از آنزیمها و پروتئینها موسوم به Selenium containingenzyme and protein شرکت می کند.


و:در یک آزمایش سه تیمار آزمایشی انتخاب شد؛ تغذیه با جیره معمولی، تغذیه با جیره حاوی سلنیوم معمولی، تغذیه با جیره حاوی سلنیوم ارگانیک


درصد جوجه درآوری در مرغان تغذیه شده با جیره حاوی سلنیوم ارگانیک اثر مثبتی نسبت به درصد جوجه درآوری سایر مرغان داشت . در پایان آزمایش 100 درصد مرغ های تغذیه شده با سلنیوم ارگانیک، هنوز در حال تولید بودند؛ این عدد برای گروه کنترل فقط 87 درصد و برای مرغان تغذیه شده با سلنیوم معمولی 90 درصد بود . تعداد کل جوجه های تولید شده از مرغ های به کار رفته در این آزمایش، 131 عدد برای گروه کنترل، 139 عدد برای گروه سلنیومی، 145 عدد برای گروه دریافت کننده سلنیوم ارگانیک بود در نتيجه یکنواختی وزن در جوجه های بدست آمده از گروه سلنیوم ارگانیک در مقایسه با گروه سلنیوم غیر ارگانیک بهتر بوده است .
میزان مرگ و میر در پولت های بوقلمون اهمیت ویژه ای دارد . این در حالی است که فواید انتقال مواد معدنی آنتی اکسیدانی به درون تخم ها، ثابت شده است و بر همه گونه های مرغی تاثیر دارد . بقای رویان، بخش عمده و مهم تولید اقتصادی بوقلمون هاست . مزایای اقتصادی استفاده از مواد معدنی ارگانیک درتولید پولت در زمان جوجه درآوری و بقای

رویان و جوجه، قابل مشاهده است .

 

ز:تأثیر سطوح مختلف سلنیوم آلی و ویتامین E بر عملکرد و کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی

چکیده:


به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف مکمل آلی سلنیوم و ویتامین E بر عملکرد و کیفیت گوشت بلدرچین، آزمایشی با

استفاده از 480 قطعه بلدرچین ژاپنی در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو سطح سلنیوم (2/0 و 4/0 میلی گرم در کیلوگرم) و 3 سطح ویتامینE (18، 90 و 180 میلی گرم در کیلوگرم) با 4 تکرار و 20 قطعه در هر تکرار انجام شد. نتایج حاصله نشان داد افزایش وزن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. با افزایش مکمل ویتامین E جیره، ظرفیت نگهداری آب گوشت ران به طور معنی داری افزایش یافت ولی اختلاف بین سطح 90 و 180 میلی گرم در کیلوگرم ویتامین E معنی دار نبود. درصد ماده خشک و اسیدیته گوشت تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. مقدار مالون دی آلدهید گوشت تحت تأثیر رابطه متقابل سلنیوم با ویتامین E قرار گرفت. تیمارهای حاوی 2/0 و 4/0 میلی گرم در کیلوگرم سلنیوم آلی و 180 میلی گرم در کیلوگرم ویتامین E، کمترین میزان مالون دی آلدهید را داشتند. با افزایش مدت زمان نگهداری گوشت، میزان مالون دی آلدهید تولید شده افزایش یافت.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که افزودن مقادیر بالای سلنیوم و ویتامین E (تیمار حاوی 4/0 میلی گرم در کیلوگرم سلنیوم آلی و 180 میلی گرم در کیلوگرم ویتامین E) به عنوان آنتی اکسیدان به جیره بلدرچین، پایداری اکسیداتیو، مدت زمان نگهداری و کیفیت گوشت را بهبود می بخشد.