حاضرین در سایت

ما 40 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

4 فاز

   

4 فاز استروس در گاو


مشابه بقیه ی حیوانات اهلی سیکل استروس گاو به 4 بخش تقسیم می شود.


•پرو استروس


•استروس


•مت استروس


•دای استروس


پرو استروس:(روز 17 تا 20)


♦کوچک شدن جسم زرد چرخه ی قبلی فحلی و کاهش غلظت پروژسترون در خون


♦انتخاب و رشد فولیکول غالب و افزایش یافتن میزان استرادیول در خون


در اواخر پرواستروس ، تاثیر استروژن در دستگاه تناسلی ورفتارگاو مشاهده می شود.

استروس:


به طور قراردادی به عنوان روز صفر یک دوره ی جدید در نظر گرفته می شود


♦فولیکول غالب به حداکثر رشد خود می رسد.


♦تخمک گذاری بوسیله ی غلظت بالای LH القا می شود.(سرج LH قبل از تخمک گذاری)همچنین استروس بنام Heat نیز نامیده میشود و به طور متوسط 4تا 24 ساعت طول میکشد. در


طول فحلی گاو ، گاو اماده ی جفتگیری با گاو نر است(Standing Heat)


نشانه های رفتاری فحلی مربوط به تاثیر استروژن:


•بیقراری


•کاهش تولید شیر


•ایستاده سوار شدن


•وجود موکوس روشن


•تورم و قرمزی فرج


مت استروس:(روز 2 تا 4)


♦پایان استروس


♦تشکیل شدن جسم زرد


♦افزایش غلظت پروژسترون در گردش خون 

 

خونریزی مت استروس:


در طول این زمان پدیده ی شناخته شده به عنوان خونریزی مت استروس تقریبا در 90% از تلیسه


ها و کمتر از 45% از گاوها رخ می دهد. تکه ها و رگه هایی از خون در موکوس چسبیده شده  


به ناحیه ی پرینه و دم دیده می شود.


به یاد داشته باشیم حضور خون در موکوس به معنی ابستنی یا شکست در آن نیست


دای استروس:(روز 5تا 17)


♦دوره ی حداکثر اندازه ی جسم زرد و عملکرد آن


♦افزایش پروژسترون در گردش خون


♦در اواخر دای استروس ، لوتئولیز جسم زرد اتفاق می افتد